การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 การจัดซื้อจัดจ้าง <<กลับ  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (13 สิงหาคม 2563 : 09.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงว่างถนนกิ่งเดี่ยวสายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม- บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่่4 (17 กรกฎาคม 2563 : 09.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากบ้านนายบุคนาค คลังกลาง ถึง บ้านทางนาบัวภา บุตรีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่3 (3 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำศัญสัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคำ หมูที่่ 8 (24 มิถุนายน 2563 : 11.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert)กั้นระหว่างลำห้วยผักขา บ้านอูบุมงเหนือ หมู่ที่ 9 (19 มิถุนายน 2563 : 11.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายธรรมะ หมู่ที่ 9 (19 มิถุนายน 2563 : 10.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากนางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (2 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายข้างรพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (28 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหมถึงบ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7  (18 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชน บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9  (29 กรกฎาคม 2563 : 10.00 น.)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากบ้านนายสีลา ดวงชัย ถึงอาคารเอนกประสงค์ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (29 กรกฎาคม 2563 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล.จากบ้านนายมล คำภาษี ถึงบ้านนางสมัย บุญฤทธิ์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (29 กรกฎาคม 2563 : 10.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 (28 เมษายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (16 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (13 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (10 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชนบ้านอูบมุงเหนือถึงวัดอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (14 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคสล.จากบ้านนายมล คำภาษี ถึงบ้านนางสมัย บุญฤทธิ์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (14 กรกฎาคม 2563 : 10.59 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากบ้านนายสีลา ดวงชัย ถึงอาคารเอนกประสงค์ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (13 กรกฎาคม 2563 : 15.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการประจำปี 2563 (10 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล.จากบ้านนายมล คำภาษี ถึงบ้านนางสมัย บุญฤทธิ์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (2 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากบ้านนายสีลา ดวงชัย ถึงอาคารอเนกประสงค์ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (30 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชนบ้านอูบมุงเหนือ ถึงหน้าวัดอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (30 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (8 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (8 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (2 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (28 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (28052563 พฤษภาคม : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน เมษายน 2563 (12 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(BOX Culvert) กั้นระหว่างลำห้วยผักขา บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่9 (21 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX Culvert) กั้นระหว่างลำห้วยขา บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (14 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (25 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (25 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสายธรรมะ หมู่ที่ 9 (18 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX Culvert)กั้นระหว่างลำห้วยผักขา บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ก (14 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสายธรรมะ หมู่ที่ 9 บ้านอูบุมง (7 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุน ถึง สามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (27 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างนนลาดยาง(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้างรพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโคกจิกบ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (24 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหม ถึงบ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7  (22 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2563 (9 เมษายน 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (13 มีนาคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มกราคม 2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (8 ธันวาคม : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (17 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (17 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้าง รพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (16 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหม ถึงบ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 (8 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายจันทร์ ภูจำเริญ ถึงที่นานางนุชจรินทร์ ประเสริฐสังข์ บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 (10 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (9 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้าง รพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (9 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหม ถึง บ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้าง รพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (9 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 มีนาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (15 มกราคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 (28 ตุลาคม 2562 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (6 พฤศจิกายน 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 สขร.  (5 กันยายน : 09.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (7 สิงหาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3  (9 สิงหาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (9 สิงหาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 (23 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23 กรกฎาคม 2562 : 15.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23 กรกฎาคม 2562 : 15.00 น.)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ โดยการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายทางจากบ้านแม่บัง คลังกลาง ถึงบ้านนายลาหุน ศรีหาวงศ์ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (28 มิถุนายน 2562 : 15.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สายทางจากห้าแยก ถึง บ้านนายสุรพล ศรีรักษา (28 มิถุนายน 2562 : 15.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (สขร.1) (12 กรกฎาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (19 มิถุนายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 จากโรงเรียนบ้านดงบัง ถึงนา นางอุไร ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มิถุนายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (4 มิถุนายน 2562 : 14.30 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมูที่ 6 จากโรงเรียนบ้านดงบัง ถึงนานางอุไร ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับจ้างสาธารณูปโภค โครงการสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (29 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)สายทางจากนางสาย จันทร์จำปา ถึงสามแยกโรงน้ำดื่มศักดิ์ทอง บ้านอูบมุงหมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (15 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนเมษายน 2562) (30 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 (30 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนมีนาคม 2562) (11 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (12 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคฟซีล สายหลังวัดทุ่งสว่าง-ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (21 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคฟซีล สายหลังวัดทุ่งสว่าง-ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 (8 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคพซีลสายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (31 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแคปซีล สายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (29 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (14 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 1 เส้นทางรอบหนองหน้าคูข้างวัดรัตนมงคลทางด้านทิศใต้ บ้านอูบมุงหมู่ที่ 1 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (15 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคพซีลสายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบเคพชิล สายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง ฯลฯ (28 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล. จากบ้านนายกอง ลักษาพล ถึงบ้านนายเกษม บุญสุข บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 (11 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบเคพชิลจากบ้านนายจุรินทร์ ชุมสงค์ ฯลฯ (20 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 4 เส้นทางซอยบ้านนายบรรรถ ผางจันทร์ดา ห้วยไร่หมู่ที่ 4 (21 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล.ซอยพ่อกลมเกลียว พุทธมา ห้วยไร่หมู่ที่ 4 (20 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล.จากบ้านนายสายยัญน์ ถึงสามแยกวัดป่าประสาทธรรม (28 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  (11 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับจ้างโครงการถนน คสล.จากบ้านนายสายยัญน์ถึงสามแยกวัดป่าประสาทธรรม (28 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ตรวจพัสดุ ประจำปี 2561  (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (11 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (1 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (24 กันยายน 2561 : 09.16 น.)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (24 กันยายน 2561 : 09.08 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 สิงหาคม 2561 : 08.10 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48511
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565