ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ <<กลับ  
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง ขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 (27 สิงหาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (20 สิงหาคม 2563 : 10.00 น.)
ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (29 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ (29 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบอนุญาตน้ำมันเชืั้อเพลิง (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอทะเบียนพาณิชย์ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้พิการ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การใช้ แอปพลิเคชั่น (AOT Airporst Application) เพื่อตรวจสอบและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสาธารณสุข (28 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  (30 มีนาคม 2563 : 08.00 น.)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (18 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.30 น.)
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ กกต.ท้องถิ่น (3 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.30 น.)
ผลการประเมินผล LPA ปี 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการประเมินผล ITA ปี 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 08.00 น.)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การคลัง ปี 2562 (29 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561 (25 สิงหาคม 2561 : 10.00 น.)
ประกาศผลคะแนนการประเมินความโปร่งใส ITA ปี 2561 (26 มิถุนายน 2562 : 08.30 น.)
แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณปี 2562 (4 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนมีนาคม2562) (5 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562) (1 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนมกราคม2561) (5 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณปี 2562 (25 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนธันวาคม2561) (3 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนธันวาคม2561) (14 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (2 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลอูบมุง (3 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (15 มิถุนายน 2561 : 08.00 น.)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ (1 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (5 มกราคม 2561 : 08.00 น.)
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลอูบมุง ปีงบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (24 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
รายละเอียดผู้ชำระภาษี ประจำปี 2561 (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
โรคพิษสุนัขบ้า (30 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลอูบมุง (17 ตุลาคม 2561 : 10.26 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 สิงหาคม 2561 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (26 กรกฎาคม 2561 : 08:03 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (26 กรกฎาคม 2561 : 07.58 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48544
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565