กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 13 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และคณะตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
  • 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565) นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคุมเข้มด่านชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปี 2565 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจภายในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศ เลือกหัวหน้าห้อง ประเมินสมรรถภาพ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (การถอดยศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักด้านการดื้อยา (6 2565 : 08.00 น.)
รายงานการเปิดเผยข้อมูล OIT ประจำปี 2564 (10 2564 : 09.00 น.)
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 (9 2564 : 10.00 น.)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อนพัฒนาศึกยภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565  (1 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (27 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง พ.ศ.2564 (27 2564 : 08.00 น.)
ประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ.2564 (27 2564 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ (1 2564 : 11.00 น.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ (30 2564 : 14.00 น.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ (30 2564 : 11.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) สายทางจากบ้านนางเพ็ญแข โยธาสุภาพ ไปบ้านนายบุญเลิศ มูลจันทร์ที บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (13 2564 : 13.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) สายทางจากบ้านครูละมุน ไปสี่แยกแจ่มจิตเฟอร์นิเจอร์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8  (13 2564 : 12.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก สายทางจากบ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 (13 2564 : 11.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (28 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 2564 : 10.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) (30 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศจัดซื้ื้อจัดจ้างประจำดือน กันยายน 2564 (30 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของราชการ ประจำปี 2565 (1 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (29 2564 : 08.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล (17 2564 : 10.00 น.)
 ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหาร เกิน 60 วัน (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 2564 (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ (8 2564 : 15.25 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (4 2564 : 15.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (30 2563 : 15.00 น.)
 ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (23 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง (24 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 2563 : 15.30 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
297102
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565