กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอูบมุง ทั้ง 6 แห่ง จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563  - เวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู - เวลา 14.00 น. ณ พีซี คาวบอยทาวน์  จังหวัดหนองบัวลำภู
  • วันที่ 11 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยะสร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตหมวกจากกล่องกระดาษและผลิตดอกไม้จากถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่  11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายธรรมะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ ถนนสายธรรมะตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • วันที่ 10 กันยายน 2553 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลอูบมุง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง ขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (20 2563 : 10.00 น.)
ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (29 2563 : 08.00 น.)
ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ (29 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบอนุญาตน้ำมันเชืั้อเพลิง (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอทะเบียนพาณิชย์ (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้พิการ (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (27 2563 : 08.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (13 2563 : 09.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงว่างถนนกิ่งเดี่ยวสายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม- บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่่4 (17 2563 : 09.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากบ้านนายบุคนาค คลังกลาง ถึง บ้านทางนาบัวภา บุตรีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่3 (3 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำศัญสัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคำ หมูที่่ 8 (24 2563 : 11.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert)กั้นระหว่างลำห้วยผักขา บ้านอูบุมงเหนือ หมู่ที่ 9 (19 2563 : 11.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายธรรมะ หมู่ที่ 9 (19 2563 : 10.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากนางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (2 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายข้างรพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (28 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหมถึงบ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7  (18 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชน บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9  (29 2563 : 10.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 2563 : 15.30 น.)
 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 2563 : 17.00 น.)
 ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) เกิน 60 วัน (31 2563 : 16.00 น.)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) (9 2563 : 16.00 น.)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลัดเทศบาล) (2 2562 : 11.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (26 2562 : 16.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล (ผอ กองคลัง) (4 2562 : 16.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (6 2562 : 10.00 น.)
 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น (8 2562 : 10.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (16 2561 : 12.57 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48499
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565