กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ตำบลอูบมุงโดยนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นผู้กล่าวรายงานการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 2 หลัง
  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง และดำเนินการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขา ณ บริเวณวัดเขาช่องชาด ตำบลอูบมุง
  • วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมไอซีที เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คลองสวย น้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคูคลองลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ที่เป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคและทำเกษตรกรรม
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบอนุญาตน้ำมันเชืั้อเพลิง (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอทะเบียนพาณิชย์ (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้พิการ (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (27 2563 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การใช้ แอปพลิเคชั่น (AOT Airporst Application) เพื่อตรวจสอบและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสาธารณสุข (28 2563 : 08.00 น.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  (30 2563 : 08.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล.จากบ้านนายมล คำภาษี ถึงบ้านนางสมัย บุญฤทธิ์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (2 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากบ้านนายสีลา ดวงชัย ถึงอาคารอเนกประสงค์ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (30 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชนบ้านอูบมุงเหนือ ถึงหน้าวัดอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (30 2563 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (1 2562 : 16.00 น.)
 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (8 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (8 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (2 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (28 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (27 2563 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน เมษายน 2563 (12 2563 : 08.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) (9 2563 : 16.00 น.)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลัดเทศบาล) (2 2562 : 11.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (26 2562 : 16.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล (ผอ กองคลัง) (4 2562 : 16.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (6 2562 : 10.00 น.)
 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น (8 2562 : 10.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (16 2561 : 12.57 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05 2561 : 11.58 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
25937
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565