กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอูบมุง โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีถนนสาธารณะต้นแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง ต้อนรับ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตอำเภอหนองวัวซอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลอูบมุง ในการจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพในเขตตำบลอูบมุง เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพของแต่ละหมู่บ้านให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเรื่องกัญชาและกัญชงเพื่อสุขภาพและรักษาโรค รวมถึงมีทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีตัวแทนประสานงาน เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายร่างแหส่งต่อข้อมูลการใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิด “โครงการตลาดนัดน่าซื้อ” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่ควรถือปฏิบัติ ของตลาดนัดเทศบาลตำบลอูบมุง และกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ (20 2564 : 11.00 น.)
รายงานผลการบันทึกข้อมูลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 (25 2564 : 08.00 น.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ปี 2564 (1 2563 : 11.00 น.)
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน (1 2563 : 11.00 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน (31 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอุบมุง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 (29 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA 2564 (26 2565 : 09.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (7 2565 : 08.00 น.)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (28 2564 : 10.00 น.)
รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 2564 : 09.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคพซิล)สายทางจากสามแยก พ่อนิยม ดรลา ถึงสามแยกวัดเทพภูดิน บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 (9 2565 : 10.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (8 2565 : 10.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565) (8 2565 : 10.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (8 2565 : 10.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากหน้าวัดหนองบัวเลิง ถึง บ้านนายสมรถ บัวคำ (สองข้างทาง) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 2565 : 10.00 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากหน้าวัดหนองบัวเลิง ถึง บ้านนายสมรถ บัวคำ (สองข้างทาง) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๗ (2 2565 : 09.00 น.)
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (13 2565 : 09.00 น.)
 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 2564 (30 2564 : 10.00 น.)
 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 65 (1 2564 : 11.00 น.)
 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 64 (1 2563 : 10.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 60 วัน (2 2565 : 10.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล (17 2564 : 10.00 น.)
 ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหาร เกิน 60 วัน (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 2564 (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ (8 2564 : 15.25 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (4 2564 : 15.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (30 2563 : 15.00 น.)
 ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (23 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง (24 2563 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
389247
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565