กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยะสร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน เป็นการลดขยะ สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดคลัสเตอร์ในตลาดนัดเทศบาลตำบลอูบมุง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลอูบมุง มีจิตสำนึกในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องการใช้ไส้เดือนกำจัดสารอินทรีย์ในครัวเรือน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชน และเพื่อให้หน่วยงานเทศบาลตำบลอูบมุงและครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบำรุงดิน ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม และหลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทาสีหรือทำความสะอาดฐานเสาธงชาติ ทาสีฐานต้นไม้ ทาสีตีเส้นจราจรภายในสำนักงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อนพัฒนาศึกยภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565  (1 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (27 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง พ.ศ.2564 (27 2564 : 08.00 น.)
ประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ.2564 (27 2564 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ (1 2564 : 11.00 น.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ (30 2564 : 14.00 น.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ (30 2564 : 11.00 น.)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (30 2564 : 10.00 น.)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง (7 2564 : 13.00 น.)
มาตรการให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี (3 2564 : 11.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (28 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 2564 : 10.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) (30 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศจัดซื้ื้อจัดจ้างประจำดือน กันยายน 2564 (30 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของราชการ ประจำปี 2565 (1 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (29 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (3 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (9 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผูู้ชนะเสนอราคาจ้าง โึีครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังประปาทรงแชมเปญ)บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก (9 2564 : 08.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหาร เกิน 60 วัน (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 2564 (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ (8 2564 : 15.25 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (4 2564 : 15.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (30 2563 : 15.00 น.)
 ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (23 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง (24 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 2563 : 15.30 น.)
 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 2563 : 17.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
275245
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565