กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลอูบมุง มีจิตสำนึกในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องการใช้ไส้เดือนกำจัดสารอินทรีย์ในครัวเรือน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชน และเพื่อให้หน่วยงานเทศบาลตำบลอูบมุงและครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบำรุงดิน ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม และหลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทาสีหรือทำความสะอาดฐานเสาธงชาติ ทาสีฐานต้นไม้ ทาสีตีเส้นจราจรภายในสำนักงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำปี 2564 และมีนายพรเทพ หินัญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สวนมะม่วงไร่ไข่มุก บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  •  วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี วินัยของข้าราชการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ (30 2564 : 14.00 น.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ (30 2564 : 11.00 น.)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (30 2564 : 10.00 น.)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง (7 2564 : 13.00 น.)
มาตรการให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี (3 2564 : 11.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก โควิด - 2019 (15 2564 : 16.00 น.)
ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตโควิด 19 (13 2564 : 16.00 น.)
ระเบียบการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล (27 2564 : 09.00 น.)
ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง (17 2564 : 15.00 น.)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 (11 2564 : 09.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 2564 : 10.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) (30 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศจัดซื้ื้อจัดจ้างประจำดือน กันยายน 2564 (30 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของราชการ ประจำปี 2565 (1 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (29 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (3 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (9 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผูู้ชนะเสนอราคาจ้าง โึีครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังประปาทรงแชมเปญ)บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก (9 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) (7 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (7 2564 : 08.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหาร เกิน 60 วัน (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 2564 (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ (8 2564 : 15.25 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (4 2564 : 15.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (30 2563 : 15.00 น.)
 ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (23 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง (24 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 2563 : 15.30 น.)
 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 2563 : 17.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
250805
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565