มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564 (27 มกราคม 2564 : 11.00 น.)
ประกาศการใช้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลอูบมุง (12 มกราคม 2564 : 14.00 น.)
กฎบัตรตรวจสอบภายในงบประมาณ 2564 (12 ตุลาคม 2563 : 16.00 น.)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (6 มกราคม 2563 : 08.30 น.)
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2563 (26 ธันวาคม 2562 : 11.00 น.)
การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 : 16.00 น.)
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและค่าเเสื่อมราคาต่อปี (12 กรกฎาคม 2562 : 16.00 น.)
ประกาศเกณฑ์การจ้างเหมาบริการ (1 ตุลาคม 2561 : 16.00 น.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (14 มิถุนายน 2562 : 08.30 น.)
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (0 กรกฎาคม 2561 : 08.00 น.)
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (14 มิถุนายน 2562 : 08.00 น.)
มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลอูบมุง (3 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลอูบมุง (31 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (31 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลอูบมุง (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)
แเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Master Plan (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156978
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565