รายงานการติดตามแผนพัฒนา
 รายงานการติดตามแผนพัฒนา
 รายงานการติดตามแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) (2 เมษายน 2564 : 16.00 น.)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 พฤศจิกายน 2563 : 15.00 น.)
ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2563 (24 พฤศจิกายน 2563 : 10.00 น.)
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) (8 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานนำเสนอ) (26 พฤศจิกายน 2562 : 10.00 น.)
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 10.00 น.)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 13.00 น.)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 61 ครั้งที่ 2 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 61 ครั้งที่ 1 (0 มิถุนายน 2561 : 08.00 น.)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) (0 มิถุนายน 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156955
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565