แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 (18 มกราคม 2564 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 (6 พฤศจิกายน 2563 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 (30 มิถุนายน 2563 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 (2 มิถุนายน 2563 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ปี 2563 (31 มีนาคม 2563 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 (21 มกราคม 2563 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (25 กรกฎาคม 2562 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (13 มิถุนายน 2562 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (0 มิถุนายน 0 : 08.00 น.)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลอูบมุงปี พ.ศ. 2559 – 2561 (0 มิถุนายน 0 : 08.00 น.)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเทศบาลตําบลตําบลอูบมุง พ.ศ. 2558 -2562 (0 มิถุนายน 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
157003
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565