รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง เดินทางไปราชการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2562 (31 กรกฎาคม 2562 : 16.00 น.)
ทะเบียนรายงานการเดินทางไปราชการเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2562 (2 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
คำสั่ง เดินทางไปราชการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2561 (0 ตุลาคม 0 : 08.00 น.)
ทะเบียนรายงานการเดินทางไปราชการเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2561 (0 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
รายงานการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2561 (0 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156988
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565