หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่ง (1 ตุลาคม 2562 : 15.00 น.)
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ระบบแท่ง) (9 ธันวาคม 2562 : 08.30 น.)
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ตุลาคม 2563 : 08.30 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26367
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565