นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง ประจำปี 2562 (22 ตุลาคม 2561 : 15.00 น.)
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตุ-62 (1 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
ประมวลจริยธรรมคุณธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง (1 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2562 (10 ตุลาคม 2562 : 12.00 น.)
คำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาล พ.ศ. 2563 (30 มกราคม 2563 : 08.30 น.)
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2561 (0 ตุลาคม 2560 : 08.00 น.)
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2562 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156970
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565