การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 (5 พฤศจิกายน 2563 : 16.00 น.)
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 (22 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน ปี 2562 (22 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน ปี 2561 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156953
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565