รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบรายรับ - รายจ่า ประจำเดือน เมษายน 2563 (7 พฤษภาคม 2563 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 งบประมาณ ปี 2563 (6 ธันวาคม 2562 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2562 งบประมาณ ปี 2563 (7 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาส 1 ปี 2563 (6 มกราคม 2563 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2562 งบประมาณ ปี 2563 (7 มกราคม 2563 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (6 มีนาคม 2563 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่า ประจำเดือนมกราคม 2563 (7 กุมภาพันธ์ 2563 : 16.00 น.)
รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 (16 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สตง. รับรอง (15 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
งบรายรับ - รายจ่า ประจำเดือน มีนาคม 2563 (7 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาส 2 ปี 2563 (7 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม งบประมาณ ปี 2562 (3 กันยายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤษภาคม งบประมาณ ปี 2562 (31 พฤษภาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน งบประมาณ ปี 2562 (30 เมษายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ปี 2562 (4 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม งบประมาณ ปี 2562 (3 ตุลาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกันยายน งบประมาณ ปี 2562 (3 ธันวาคม 2562 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาส 4 ปี 2562 (29 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (12 กรกฎาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2562 (12 กรกฎาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนมิถุนายน 2562 (10 มิถุนายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม งบประมาณ ปี 2562 (3 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนมีนาคม งบประมาณ ปี 2562 (4 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ งบประมาณ ปี 2562 (1 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม งบประมาณ ปี 2562 (5 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (4 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 มกราคม 2562 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
25987
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565