มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (0 0 : 08.00 น.)
รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2561 (0 0 : 08.00 น.)
รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2561 (0 0 : 08.00 น.)
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปี 2561 (0 0 : 08.00 น.)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (0 มิถุนายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26042
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565