กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ความรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง โดยการเดินรณรรงค์การเลือกตั้ง บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 9, 4 และ หมู่ที่ 10
  • ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมี นายเฉลิมพล  ธารประเสิรฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอูบมุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอูบมุง พบปะพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ ปรึกษา หารือ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชนในเขตเทศบาลตำบลอูบมุงทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความมเดือดร้อนของประชาชนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลอูบมุงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ประกาศผลการเลือกตั้ง (29 2564 : 10.00 น.)
รายงานการผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 (2 2563 : 11.00 น.)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามการประเมินความโปร่งใส (ITA) (8 2564 : 14.00 น.)
รายงานการผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 (31 2563 : 15.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (22 2564 : 13.20 น.)
ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าขาย ผู้ซื้อสินค้า ตลาดนัดเทศบาลตำบลอูบมุง (15 2564 : 14.43 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง ขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (20 2563 : 10.00 น.)
ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (29 2563 : 08.00 น.)
ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ (29 2563 : 08.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (8 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564 (5 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึง ไร่นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (2 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลาดยางบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึง ไร่ นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (19 2564 : 08.00 น.)
 รายลานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (14 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) (14 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายทางรอบสระหนองคำสาธารณประโยชน์ บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (4 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึงไร่นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (4 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน (3 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือน ตุลาคม2563 (9 2563 : 08.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหาร เกิน 60 วัน (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 2564 (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ (8 2564 : 15.25 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (4 2564 : 15.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (30 2563 : 15.00 น.)
 ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (23 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง (24 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 2563 : 15.30 น.)
 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 2563 : 17.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156968
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565