กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 8 เมษายน 2564 พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอูบมุงเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ กลุ่มแกนนำ/ผู้นำชุมชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลอูบมุงได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล COVID - 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการตั้งด่านชุมชน จำนวน 5 ด่าน ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 9 เมษายน 2564 พนักงานเทศบาล ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • วันที่ 7 เมษายน 2564 นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ปีงบประมาณ 2564 โดยการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบกิจการ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (30 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผลการเลือกตั้ง (29 2564 : 10.00 น.)
รายงานการผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 (2 2563 : 11.00 น.)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามการประเมินความโปร่งใส (ITA) (8 2564 : 14.00 น.)
รายงานการผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 (31 2563 : 15.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (22 2564 : 13.20 น.)
ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าขาย ผู้ซื้อสินค้า ตลาดนัดเทศบาลตำบลอูบมุง (15 2564 : 14.43 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง ขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 (27 2563 : 08.00 น.)
ประกาศขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (20 2563 : 10.00 น.)
ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (29 2563 : 08.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) (7 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564 (7 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 2563 : 15.00 น.)
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (8 2564 : 08.00 น.)
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564 (5 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึง ไร่นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (2 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลาดยางบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึง ไร่ นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (19 2564 : 08.00 น.)
 รายลานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (14 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) (14 2564 : 08.00 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายทางรอบสระหนองคำสาธารณประโยชน์ บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (4 2564 : 08.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหาร เกิน 60 วัน (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 2564 (26 2564 : 08.30 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ (8 2564 : 15.25 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (4 2564 : 15.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (30 2563 : 15.00 น.)
 ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (23 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7 2563 : 08.30 น.)
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง (24 2563 : 08.00 น.)
 ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 2563 : 15.30 น.)
 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 2563 : 17.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
169293
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565